Deklaracja dostępności

Tarnowskie Centrum Informacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.it.tarnow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– Serwis zawiera dokumenty w formacie PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych lub są skanami dokumentów.
– Nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących.
– Nie wszystkie pliki audio posiadają transkrypcję tekstową.
– Brak tekstu alternatywnego na części zdjęć, grafik statycznych oraz filmów.

Z wyłączeniem:

– Plików graficznych i plików opublikowanych przed wejściem ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-08-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Gzyl, webmaster@it.tarnow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Rynek 7, 33-100 Tarnów

  1. Punkt informacji turystycznej usytuowany jest na parterze, w budynku położonym w najatrakcyjniejszym turystycznie miejscu – historycznym centrum Tarnowa, w ciągu komunikacyjnym. Wejście do budynku jest poszerzone, z niskim progiem. Wewnątrz znajduje się rampa umożliwiająca dostęp osobom na wózkach inwalidzkich. Toalety ze specjalnymi uchwytami dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. W TCI nie ma pętli indukcyjnych.
  2. W punkcie it udostępniono stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, przystosowane dla osób niepełnosprawnych (specjalna klawiatura, trackball oraz elektrycznie podnoszony blat biurka).
  3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  4. W TCI nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.