Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy

Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy utworzony w oparciu o rozporządzenie Wojewody Tarnowskiego z dnia 12 maja 1997 roku. Leży w północno-wschodniej części Województwa Małopolskiego i obejmuje głównie fragment Pogórza Wiśnickiego zwanego również Wielickim. Powierzchnia Parku wynosi 14 311 ha, a granice biegną wzdłuż granic administracyjnych gmin Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana, które w całości leżą w jego obrębie.

Różnorodność rzeźby terenu i budowa geologiczna Pogórza Wiśnickiego oraz związana z tym różnorodność warunków klimatycznych, glebowych i wodnych pociąga za sobą bogactwo środowisk przyrodniczych.

 

OSOBLIWOŚCI PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ

Rezerwat przyrody nieożywionej „Kamień Grzyb” znajduje się w miejscowości Połom Duży na południe od Nowego Wiśnicza, na północno – wschodnim ramieniu wzgórza Bukowiec. Główną atrakcją tego miejsca jest kamień o wysokości ok. 7 m w kształcie grzyba, który wraz z grupką małych skałek zbudowanych z piaskowca istebniańskiego i naturalnym fragmentem buczyny karpackiej o pow. 1,82 ha został otoczony ochroną.

Pomnik przyrody nieożywionej „Kamienie Brodzińskiego” stanowi grupa ciekawych kształtem skał zbudowanych z piaskowca istebniańskiego położona na granicy Lipnicy Murowanej i Rajbrotu.

 

SZATA ROŚLINNA

Skład gatunkowy roślin występujących na terenie Parku ma charakter typowy dla Pogórza Karpat Zachodnich i odznacza się dużą różnorodnością. W południowej części Parku przeważa żyzna buczyna karpacka, a w północnej grądy i bory mieszane. Stwierdzono również zbiorowisko kwaśnej buczyny niżowej, żyznej jedliny oraz zbiorowisko boru świeżego. Różnorodność siedlisk wilgotnych obrazuje występowanie łęgu olszowo – jesionowego, łęgu podgórskiego i olszyny karpackiej. Ze zbiorowisk nieleśnych ciekawe są murawy kserotermiczne, zespoły torfowiskowe, młaki turzycowo – mietlicowe i turzycowo-kozłkowe.

 

ŚWIAT ZWIERZĘCY

Na obszarze Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego szczególnym zjawiskiem jest duża różnorodność gatunków nietoperzy reprezentowanych przez takie gatunki chronione jak: gacek wielkouch, mopek Barbastella, mroczek późny, nocek duży, nocek Nattera i podkowiec mały. Występują one stosunkowo licznie i są związane głównie z zamkiem w Nowym Wiśniczu.
Z większych ssaków wymienić należy gronostaja, łasicę łaskę, orzesznicę, kreta, jeża wschodniego i wydrę. Około 80 gatunków ptaków chronionych reprezentuje między innymi bocian czarny, grubodziób, pełzacz leśny, sikora czarnogłowa oraz raniuszek. Na terenie parku występują także chronione gat. kręgowców jak: ryba strzelba, 4 gatunki płazów i 8 gatunków gadów, natomiast bezkręgowce objęte ochroną gatunkową reprezentuje koziróg dębosz, liszkarz tęcznik i 6 gatunków biegaczy.

 

fot.: Krzysztof Gzyl