Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy powstał w 1995 roku r. Położony jest w południowo – wschodniej części województwa małopolskiego, zajmuje 17 634 ha powierzchni. Obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym fragmenty zachodniej części Pogórza Ciężkowickiego.

Do najcenniejszych elementów przyrody nieożywionej należy zgrupowanie form skalnych w rezerwacie przyrody „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach. W rejonie Bukowca znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej „Diable Skały” i jedna z najdłuższych jaskiń szczelinowych w Polsce tzw. „Diabla Dziura” o długości ok. 320 m, miejsce hibernacji najrzadszego w Polsce nietoperza podkowca małego. Pojedyncze twory skalne stanowią pomniki przyrody „Wieprzek” w Jastrzębi i „Jar Wodospad” w Ciężkowicach.

Teren Parku w paśmie od Policht do Filipowic to miejsca z licznymi źródłami wód mineralnych (13 źródeł). Wody siarczkowe występują na terenie Policht, Stróż, Filipowic. Wody chlorkowe spotkać można w Słonej i Bieśniku. Na terenie Rudy Kameralnej znajdują się złoża żelaza, które eksploatowano w średniowieczu.

Najcenniejszym składnikiem szaty roślinnej Parku są ekosystemy leśne o wysokim stopniu naturalności. W drzewostanach dominują: buk, jodła, sosna zwyczajna oraz dąb szypułkowy. W zbiorowiskach leśnych występuje zespół kwaśnej buczyny górskiej w szczytowych partiach Rosulca (Jamna) i paśmie Mogiły. Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest zespół żyznej buczyny karpackiej w okolicy Jamnej, Siekierczyny, Borowej, Bruśnika.

Flora Parku liczy około 900 gatunków roślin naczyniowych. Najciekawsze naturalne zbiorowiska nieleśne tworzy roślinność naskalna porastająca wychodnie piaskowca ciężkowickiego oraz płaty roślinności o charakterze muraw kserotermicznych (na zboczach dolin rzek Białej i Dunajca) z kłosownicą pierzastą, ciemiężykiem białokwiatowym i omanem szlachtawką.

O szczególnej wartości przyrodniczej Parku świadczy fakt zagęszczenia na tym terenie wielu gatunków roślin posiadających absolutny kres zasięgu w Polsce (kłokoczka południowa, cebulica dwulistna, obrazki alpejskie, perłówka jednokwiatowa, sałatnica leśna). Na terenie Parku spotkać można 40 gatunków roślin chronionych, a wśród nich widłak wroniec, pióropusznik strusi, języcznik zwyczajny.

Fauna Parku wyróżnia się dużym bogactwem i zróżnicowaniem gatunków chronionych, rzadkich i ginących. Na terenie rezerwatu „Skamieniałe Miasto” stwierdzono występowanie 310 gatunków motyli. Wśród chronionych zwierząt można spotkać m. innymi: bociana czarnego, krogulca, dzięcioła czarnego i pięć gatunków nietoperzy.

 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Polichtach – Sucha Góra
Na Terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, w miejscowości Polichty, powstał w 1998 r. Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Na wyposażeniu Ośrodka znajduję się m.in. zbiory zielnikowe, entomologiczne, geologiczne oraz szereg przyrządów i urządzeń potrzebnych do prowadzenia zajęć z zakresu ekologii, biologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. Ośrodek czynny jest cały rok kalendarzowy. Można tu skorzystać z kuchni turystycznej oraz przenocować. Przy Ośrodku znajduje się ścieżka przyrodnicza. Na jej trasie wyznaczono kilkanaście przystanków, przy których obserwować można ciekawe zjawiska przyrodnicze, różnego typu ekosystemy, szereg gatunków roślin chronionych, staw z roślinnością wodno-błotną oraz przykłady gospodarki leśnej prowadzonej przez leśników.

fot.: Krzysztof Gzyl

 

zobacz także:
ciezkowice.pl
wirtualneciezkowice.pl 
skamienialemiasto.pl