1945-2000

 

18 I 1945 Wczesnym rankiem ok. godz. 7 na ulicy Nowodąbrowskiej w Tarnowie pojawił się pierwszy patrol wojsk radzieckich z 304 dywizji piechoty 108 Korpusu Armijnego, dowodzonego przez generała-majora Pawła Ilinycha. Nastąpiło wyzwolenie Tarnowa.
27 I 1945 Odbyły się pierwsze jawne zebrania członków PPR i PPS.
1 II 1954 Starosta Tarnowski wydaje zarządzenie ustanawiające straż dzienną i nocną przy budynku Ratusza dla zabezpieczenia umieszczonych tam zbiorów sztuki
II 1945 Miejska Biblioteka Literacko-Naukowa zostaje uruchomiona w lokalu przy Pl. Kazimierza Wielkiego 5, w trudnych i prymitywnych warunkach, przy braku sprzętu i drastycznym (o 45%) zmniejszeniu księgozbioru. Z inicjatywy dr Józefa Edwarda Dutkiewicza powstał tarnowski oddział Związku Polskich Artystów Plastyków, który skupiał nie tylko malarzy, grafików, rzeźbiarzy i fotografików, ale również muzyków, architektów, literatów i dziennikarzy
18 II 1945 W IV LO rozpoczęła się nauka. Pierwszym dyrektorem została wybrana mgr Janina Dembowska.
13 III 1945 Wskutek zarządzenia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie powołane zostaje Muzeum Ziemi Tarnowskiej podlegające Zarządowi Miejskiemu w Tarnowie
20 IV 1945 Zostaje uruchomiony prywatny “Instytut Muzyczny o typie szkoły muzycznej niższej i średniej”. Od 1 września 1952 r. Państwowa Szkoła Muzyczna.
1 VII 1945 Biblioteka im. J.Słowackiego staje się Oddziałem Biblioteki Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Utworzono Zakładowy Klub Sportowy “Unia”.
28 X 1945 Premierą Fredrowskiej “Zemsty” w reż. Ludwika Solskiego i z nim w roli Dyndalskiego rozpoczął działalność Teatr Miejski im. L. Solskiego.
1945 – 1946 Powstaje pierwszy plan ogólny zagospodarowania miasta Tarnowa i miejscowości Świerczków opracowany przez inż. Wieczorkiewicza z Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Krakowie. Plan przyjmował docelową wielkość miasta na poziomie 50 000 mieszkańców. Przewidywał głównie budownictwo jednorodzinne, nie przewidywał gwałtownego rozwoju przemysłu. Najważniejsze z planu to układ komunikacyjny, m.in.: nowa droga na osi wschód – zachód (wzdłuż torów kolejowych, po stornie południowej), połączenie Lwowskiej z Klikowską, nowa droga po stronie zachodniej (wzdłuż torów kolejowych), połączenie ul. Tuchowskiej z Nowodąbrowską, lokalizacja portu lotniczego na Chyszowie. Plan nie został wprowadzony do realizacji.
24 II 1946 Powstanie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej
III 1946 Uruchomione zostały Warsztaty Kolejowe.
15 XII 1946 Powstała w Tarnowie Wojewódzka Szkoła Pielęgniarek.
1 I 1946 W wyniku połączenia Biblioteki Muzeum Ziemi Tarnowskiej i TSL-owskiej Miejskiej Biblioteki Literacko-Naukowej powstaje Miejska Biblioteka Publiczna im. J.Słowackiego, którą na podstawie dekretu bibliotecznego Zarząd Miasta przejmuje pod swoją opiekę.
VII 1947 W PFZA montuje się rewindykowane urządzenia i maszyny.
VIII 1947 W PFZA w Mościcach została wysłana dla rolnictwa pierwsza partia nawozów wyprodukowanych w odbudowanych po II wojnie światowej zakładach.
1948 Rozpoczęcie budowy kościoła parafialnego w Mościcach
1948 Powstaje koło PTT w Tarnowie
II 1948 Na wspólnym posiedzeniu komitetów PPR i PPS podjęto uchwałę o połączeniu obu partii
V 1948 SL i PSL nawiązały współpracę.
VII 1948 W Tarnowie powstał Związek Młodzieży Polskiej.
19 XII 1948 Konsekracja kościoła pw. św. Józefa (akademickiego)
26 I 1949 Nastąpiło uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń MBP przy ul. Staszica 6, w których zorganizowano: Wypożyczalnię dla Dorosłych, Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnię Naukową i Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Rozpoczęto budowę pierwszego po wyzwoleniu zakładu przemysłowego Tarnowa – Fabryki Silników Elektrycznych M-7.
24 II 1949 Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przy ul. Brodzińskiego rozpoczyna swoją działalność (pierwsza w woj. krakowskim placówka pomocy doraźnej)
1949 Reaktywuje się Oddział PTK w Tarnowie, prezesem zostaje Czesław Lipiński.
1 II 1949 Zmarł Julian Kryplewski, adwokat, burmistrz Tarnowa w l. 1926-1929, inicjator budowy mauzoleum gen. Józefa Bema w parku Strzeleckim.
3 XII 1949 Na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki następuje przejęcie Muzeum w zarząd i użytkowanie państwa i zmiana nazwy na Muzeum w Tarnowie
7 IX 1950 W Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego odbyła się uroczysta akademia w piątą rocznicę śmierci Stefana Jaracza.
IX 1950 Zakłady Azotowe rozpoczęły budowę dużego osiedla przyzakładowego.
7 IX 1950 W Tarnowskim Teatrze im. L.Solskiego odbyła się uroczysta akademia w piątą rocznicę śmierci Stefana Jaracza. Zakłady Azotowe rozpoczęły budowę dużego osiedla przyzakładowego.
1951 Tarnów stał się siedzibą powiatu.
1951 Zwiększa się powierzchnia Tarnowa z 17,61 km2 do 54,90 km2 poprzez włączenie do miasta miejscowości: Chyszów, Klikowa, Mościce, Gumniska, Rzędzin oraz część Koszyc Wielkich
1951 Powstanie parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie – Klikowej
IV 1951 Powstaje PTTK Oddział Ziemi Tarnowskiej (z połączenia dwóch istniejących towarzystw krajoznawczych)
1951 – 1954 Powstaje kolejny plan ogólny zagospodarowania miasta Tarnowa opracowany przez zespół autorski w składzie: mgr mgr inż. arch. A. Kędzierski, W. Bryzek, J. Klimek oraz H. Machnik z “Miastoprojekt Kraków”. Plan przyjmował docelową wielkość miasta na poziomie 100 000 mieszkańców w 1970r. (z tego 9 500 w Świerczkowie). Przewidywał lokalizację przemysłu w północno – zachodniej części miasta a budownictwo mieszkaniowe w północno – wschodniej i północno – zachodniej części. Plan nie został wprowadzony do realizacji, ale uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno – architektonicznej. Przez pewien czas stanowił podstawę do prowadzenia polityki lokalizacyjnej.
1952 W fabryce M-7 ruszyła produkcja silników elektrycznych. Przy ul. Lwowskiej Zakłady Mechaniczne budują bloki osiedla mieszkaniowego. Zakończono budowę kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Lwowskiej. Projekował Konstanty Jakimowicz.
1953 Zorganizowano pierwszy kurs przewodnicki w Tarnowie
1 I 1954 Powstała Miejska Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
10 I 1954 Powstaje Koło Przewodników Turystycznych PTTK przy Oddziale w Tarnowie
7 X 1956 Poświęcenie kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tarnów – Mościcach
6 XII 1956 Rozpoczęło działalność Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier.
1957 – 1959 Powstaje kolejny plan ogólny zagospodarowania miasta Tarnowa opracowany przez zespół autorski w składzie: dr dr inż. arch. J. Kozłowski, K. Seibert, Z. Wolak, mgr H. Luberda oraz mgr inż. arch A. Dobrowolski z Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie. Plan przyjmował docelową wielkość miasta na poziomie 100 000 mieszkańców w 1980r. Przewidywał lokalizację budownictwa mieszkaniowego w północno – zachodniej części – os. Klikowskie. Wg tego planu układ komunikacyjny oparto na istniejących ulicach z przedłużeniem ul. Starodąbrowskiej do ul. Gumniskiej oraz nową ul. Szkotnik. Plan został zatwierdzony przez Prezydium WRN w Krakowie w 1959r.
1958 W Zakładach Azotowych uruchomiono wielką wytwórnię kaprolaktamu – półproduktu do produkcji włókna stilonowego.
1958 Zwiększa się powierzchnia Tarnowa z 56,90 km2 do 69,51 km2 poprzez włączenie do miasta miejscowości Krzyż
19 VI 1958 Ministerstwo Kultury i Sztuki oddaje Muzeum w zarząd Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie
16 X 1960 Poświęcenie kościoła pw. św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej
1960 Zwiększa się powierzchnia Tarnowa z 69,51 km2 do 72,34 km2 poprzez włączenie do miasta część Koszyc i Zbylitowskiej Góry
1960 Nowa siedziba PTTK w Tarnowie. Siedzibą zostaje zabytkowy budynek przy ul. Żydowskiej 20, tzw. “Dom Florencki”.
28 IX 1962 Zelektryfikowano linie kolejową na odcinku Kraków Podłęże – Tarnów Zachodni (Mościce).
1 I 1963 Muzeum przechodzi pod zarząd Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie
25 IX1963 Uruchomiono trakcję elektryczną na odcinku z Tarnowa Zachodniego (Mościce) do Rzeszowa.
6 V 1965 Jubileusz 400-lecia obchodziła najstarsza tarnowska szkoła średnia I LO im. K.Brodzińskiego. Pełniła niegdyś funkcję filii UJ, później jako liceum wychowała wielu zasłużonych dla kraju i regionu ludzi, m.in. Brodzińskiego, Szujskiego, Jaracza, Jastruna i in
1966 Powstaje kolejny plan ogólny zagospodarowania miasta Tarnowa opracowany przez zespół autorski w składzie: mgr mgr inż. arch. Z. Bajorek, L. Kaczmarski, dr Z. Bezwiński i inż. S. Sukiennik z Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Krakowie. Plan uaktualniał wcześniejszy, uwzględniając przyłączone nowe osiedla oraz strefę ochronną Zakładów Azotowych (os. Klikowskie nie będzie rozbudowywane w kierunku zachodnim).
Plan przyjmował docelową wielkość miasta na poziomie 120 000 mieszkańców w 1980r. Przewidywał lokalizację budownictwa mieszkaniowego w północno – wschodniej części miasta. Przewidywał ponadto wzrost zatrudnienia w przemyśle (główne miasto Tarnowskiego Okręgu Przemysłowego) oraz dalszy rozwój miasta, jako ośrodka kulturalno – usługowego. Zakładał ponadto rezerwę terenu pod przyszłą obwodnicę – trasę szybkiego ruchu po stronie południowej.
16 I 1966 Na 15-lecie Spółdzielni Pracy Metalowo-Drzewnej “Pokój” w odrestaurowanym zabytkowym budynku przy placu Rybnym utworzono Klub Techniki i Kultury “Zachęta”.
25 IV 1966 Powołano Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej, którego założycielami byli członkowie władz administracji i działacze społeczni. Celem Towarzystwa jest popularyzowanie regionu i pozyskiwanie sojuszników dla jego rozwoju.
19 VI 1966 Odsłonięcie pomnika Ofiar Wojny i Faszyzmu przy ul. Narutowicza, przed Starym Cmentarzem
17 VII 1966 Dokonano symbolicznego otwarcia ulicy Krakowskiej, nowoczesnej arterii komunikacyjnej, jako pierwszego obiektu planu modernizacji ulic.
1 VII 1967 W Fabryce Silników Elektrycznych Tamel uruchomiona została, jako pierwsza tego typu w kraju, odlewnia kokilowa.
5 VIII 1967 Zakończono pierwszy etap budowy Parku Kultury i Wypoczynku na Górze św. Marcina.
11 IX 1967 Na tzw. Piaskówce wmurowano akt erekcyjny pod budowę huty Szkła. W Zakładach Azotowych wyprodukowano pierwsze tony polichlorku winylu.
2 VII 1968 Powstał Klub Literacki w Tarnowie, który skupił grupę piszących nauczycieli i pracowników zakładów pracy. Oddano do eksploatacji nową zajezdnię autobusową komunikacji miejskiej.
1969 W Zakładach Azotowych zakończono rozruch technologiczny instalacji produkcyjnych “Tarnowa II”.
1970 Opracowanie planu urbanistycznego rekonstrukcji “Starego Miasta” przez zespół inż. J. Klimka w Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie. Plan ten został zatwierdzony w 1972r. przez Prezydium MRN w Tarnowie a w 1974r. na jego podstawie opracowano szczegółowy program rewaloryzacji “Starego Miasta”.
14-21 VI 1970 Zorganizowano Dni Tarnowa – tygodniowy przegląd różnorodnych form kulturalnych i rekreacyjnych oraz zdarzeń ulicznych, które przebiegały pod hasłem “Człowiek – Praca – Sztuka”
14 IV 1972 Katedra tarnowska została przez papieża Pawła VI podniesiona do godności bazyliki mniejszej.
2 VI 1972 W Dniu Chemika dokonano otwarcia Domu Kultury Zakładów Azotowych. W tym wyróżniającym się nowoczesną architekturą obiekcie znajdują się: sala widowiskowa, kino “Kosmos”, gabinety do lektoratów języków obcych, biblioteka i kawiarnia.
11 VI 1972 Z okazji Dni Tarnowa ’72, z wieży ratuszowej pierwszy raz rozbrzmiał “Hejnał tarnowski” skomponowany przez znanego i zasłużonego dla miasta muzyka Stanisława Rzepeckiego. Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jaskółka” wybudowała na placu T.Kościuszki pierwszy tarnowski wieżowiec na placu T. Kościuszki. Przed Teatrem odsłonięto pomnik Ludwika Solskiego wykonany i ofiarowany przez Xawerego Dunikowskiego w r. 1945.
1972 Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jaskółka” wybudowała na placu T. Kościuszki pierwszy tarnowski wieżowiec (XI – kond.)
1973 Opracowanie programu uporządkowania miasta na lata 1973 – 1980. Program zakładał wyburzenie wszystkich ruder w mieście do 1980r., przygotowanie terenów pod realizację przebiegających przez miasto arterii komunikacyjnych oraz zagospodarowanie głównych tras wlotowych do miasta. Przygotowano m.in.: teren pod projektowane skrzyżowanie Krakowska – Narutowicza – Szkotnik (projektowana).
VII 1973 Oddano do eksploatacji nowoczesny dworzec autobusowy PKS.
1 VI 1975 Tarnów stał się stolicą nowo utworzonego województwa tarnowskiego, które istniało do 1999 r.
1975 W Tarnowie powstaje Zarząd Wojewódzki PTTK
14 VI 1975 Odsłonięcie pomnika I Transportu Więźniów do KL Auschwitz
17 VII 1975 W wyniku przekształcenia Powiatowej Poradni Kulturalno-Oświatowej powstał w Tarnowie Wojewódzki Ośrodek Kultury. Wojewoda Tarnowski powołał Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – z połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J.Słowackiego i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
30 IX 1975 Odsłonięto pomnik – Mauzoleum ku czci żołnierzy Szarych Szeregów na cmentarzu w Tarnowie – Mościcach
XII 1975 Oddano do użytku hotel “Tarnovia”.
10 II 1976 Wojewoda Tarnowski swoim zarządzeniem powołuje Muzeum Okręgowe w Tarnowie
9 IX 1976 Rozpoczęło działalność Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne
1977 Ukazał się pierwszy numer Tarnowskiego Magazynu Ilustrowanego (od r. 1979 – Tarnowski Magazyn Informacyjny) “TeMI”
1979 Powstanie parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
1 IX 1979 Decyzją Min. Kultury i Sztuki powstała w Tarnowie Państwowa Szkoła Muzyczna.
1980 Tarnów obchodził 650-lecie nadania praw miejskich
1980 Powstanie parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Tarnowie – Tarnowcu oraz w Zawadzie na Górze św. Marcina (parafia istniała od ok. 1326 do 1400)
26 IV 1980 Powstania parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej na Burku – parafia funkcjonowała w latach 1362 – 1400
6 XII 1980 Powstanie parafi pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Pszenna 3a w Tarnowie – Zbylitowskiej Górze
4 II 1981 Oficjalnie rozpoczął działalność Klub Inteligencji Katolickiej. Ks. Andrzej Zając założył Chłopięco-Męski Chór Katedralny “Pueri Cantores Tarnovienses”.
29 VI 1981 Na Placu Katedralnym odsłonięto pomnik Jana Pawła II, wykonany w brązie wg projektu Bronisława Chromego.
17 VII 1981 Powstanie parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnowie – Koszycach
X 1981 Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne po raz pierwszy organizuje ogólnopolską imprezę muzyczną pod nazwą “Tydzień Młodych Talentów”.
1 VI 1982 NBP wprowadza do obiegu nowe banknoty: 10, 20 i 5000 złotowy. Na banknocie 10 złotowym umieszczono wizerunek tarnowianina, generała Józefa Bema.
11 XI 1982 Na Placu Katedralnym pojawił się słynny kwietny krzyż, przy którym odbywały się demonstracje podziemnej “Solidarności”. Pomimo wielu interwencji milicji krzyż istniał aż do 1987 roku jako symbol przetrwania i nadziei.
17 XI 1982 Powstanie parafii pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Klikowskiej
12 XI 1983 Koło Przewodników “Leliwa” obchodziło 30-lecie istnienia w Tarnowie.
VII 1984 Otwarcie Centrum Informacji Turystycznej przy PTTK Oddział Ziemi Tarnowskiej
1 X 1984 Wielkim wydarzeniem w Tarnowie był koncert zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki – “Pasja według św. Łukasza” pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego.
30 XI 1984 Oddano do eksploatacji pierwszy odcinek zelektryfikowanej linii leluchowskiej Tarnów – Tuchów. Prace na całej linii do Leluchowa i Krynicy zakończono w 1987 roku.
11 V 1985 Przy ul. Wałowej odsłonięto pomnik przedstawiający generała Józefa Bema, autorstwa Bogdany Drwal i Stefana Niedorezo. W uroczystości brała udział prawnuczka siostry generała Bema, Gabriela Kochańska.
28-29 IX 1985 Zorganizowano I Targi Zdrowej Żywności.
23-25 V 1986 Odbyło się Tarnowskie Forum Młodych Literatów, które zorganizowały: Młodzieżowa Agencja Kultury ZW ZSMP, Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy “Trop” i redakcja “TeMI”.
5 VI 1986 Dzięki staraniom Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, na skwerze spacerowym przy ul. Krakowskiej stanął pomnik Sandora Petofiego, dar autora dzieła, węgierskiego rzeźbiarza Gustawa Palfy.
5 IX 1986 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski w Tarnowie w ramach obchodów jubileuszu dwustulecia diecezji.
III 1987 W Domu Kultury “Azotów” odbyła się pierwsza edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
9-10 VI 1987

Tarnów gościł papieża Jana Pawła II podczas III Pielgrzymki do Polski:

  • wieczorne spotkanie z ok. 2,5 tyś młodych ludzi przed oknem domu biskupiego na ul. Mościckiego
  • Beatyfikacja Czcigodnej Sługi Bożej Karoliny Kózkówny przez Ojca św. Jana Pawła II na błoniach przy fundamentach powstającego kościoła pw. Bł. K. Kózki (2 mln wiernych głównie rolników z całej Polski; także 2 siostry K. Kózki)
  • nadanie biskupowi Jerzemu Ablewiczowi tytuł arcybiskupa
  • poświęcenie nowego dom katechetycznego na ul. Kapitulnej obok Katedry
  • prywatna wizyta w katedrze
  • Nieszpory Eucharystyczne na pl. Katedralnym z udziałem kilku tysięcy zakonnic, kapłanów, kleryków, braci zakonnych oraz świeckich
8 X 1988 Na Placu Drzewnym, przy udziale ok. 10 tys. osób, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Wincentego Witosa, wg projektu Józefa Potępy z krakowskiej ASP.
15 II 1989  Zmarł Antoni Mirochna, franciszkanin, przełożony klasztoru założonego przez św. Maksymiliana Kolbego w Nagasaki w Japonii; ur. w 1908.
5 V 1989 Powstał oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa, którego założycielem i pierwszym prezesem był Leszek Lewicki.
4 VI 1989 W Tarnowie odbyły się pierwsze w powojennej Polsce wybory do Sejmu i Senatu.
22-23 IX 1989 Odbył się Ogólnopolski Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.
16 XI 1989 Staraniem Komitetu Koleżeńskiego I LO, Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tarnowskiej odsłonięto dwie tablice poświęcone pamięci Jana Bielatowicza, tarnowskiego pisarza, dziennikarza i żołnierza. Pierwszą z nich wmurowano na ścianie rodzinnego domu J.Bielatowicza przy ul. Katedralnej 2, drugą w gmachu I LO. Autorem ich jest tarnowski rzeźbiarz Stefan Niedorezo.
29 XI 1989 W Sao Paulo zmarł Piotr Sanguszko jedyny syn księcia Romana Sanguszki z Gumnisk pod Tarnowem.
8 XII 1989 Abp Jerzy Ablewicz podpisuje dekret powołujący do życia Caritas Diecezji Tarnowskiej.
29 II 1990 Przy Tarnowskim Towarzystwie Muzycznym powołano Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna
31 III 1990 Zmarł ks. arcybiskup tarnowski dr Jerzy Ablewicz.
IV 1990 Pełnomocnikiem rządu do spraw samorządu terytorialnego został inż. Wiesław Klisiewicz, członek “Solidarności”, były prezes KIK-u. W Tarnowie powstała prywatna sieć telewizyjna Tarnowska Telewizja Kablowa.
VI 1990 Grupa tarnowskich pasjonatów powołała Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne, które spełnia rolę inicjatora badań naukowych i ośrodka publikacji wydawnictw regionalnych oraz wydaje własny organ “Rocznik Tarnowski” o charakterze humanistycznym. Odbyła się pierwsza w III RP sesja rady miejskiej w Tarnowie. Przywrócony został samorząd miejski.
10 VII 1990 Min. Edukacji Narodowej utworzyło w Tarnowie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.
21 X 1990 Zmarł Jan Rybowicz, poeta i prozaik, mieszkający w Lisiej Górze k. Tarnowa.
3 XI 1990 Lech Wałęsa, kandydat na Prezydenta RP, przyjechał do Tarnowa.
4 XI 1990 W Bazylice Katedralnej odbył się ingres nowego biskupa, ks. prof. Józefa Życińskiego, czternastego w dziejach ordynariusza diecezji tarnowskiej.
25 XI 1990 Msza św. “prymicyjna” abpa Józefa Kowalczyka w Bazylice Katedralnej w Tarnowie
26 XI 1990 Biskup tarnowski ks. J. Życiński powołał do życia Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS. 26 IX 1991 r. Sesja Rady Miejskiej w Tarnowie zatwierdziła docelową strukturę samorządowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego. Mgr Janinę Kanię powołano na Pełnomocnika Zarządu Miasta do Spraw Organizacji M.B.P.
28 VII 1991 Konsekracja bpa Jana Styrny w Bazylice Katedralnej w Tarnowie
1991 Przekazanie przez Prezydenta RP Lecha Wałęsy oryginalnej bramy z cmentarza żydowskiego w Tarnowie Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie.
1 I 1992 Reaktywowano Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego, składającą się z następujących działów merytorycznych : Wypożyczlni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Czytelni Naukowej, Działu Zbiorów Specjalnych, Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Działu Instrukcyjno-Metodycznego, Działu Informacyjno-Wydawniczego oraz 15 filii na terenie miasta. Dyrektorem MBP mianowano mgr J. Kanię, dotychczasowego z-cę dyr. WBP, autorkę nowej koncepcji biblioteki publicznej.
20 II 1992 Rada Miejska podczas uroczystej sesji na Ratuszu nadała inż. Norbertowi Lippóczy’emu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tarnowa. W nowo odrestaurowanym budynku przy Rynku 5 otwarte zostało Tarnowskie Centrum Kultury.
25 III 1992 Powstaje Diecezja Rzeszowska, w skład której wchodzą tereny diecezji tarnowskiej: cały dekanat kolbuszowski oraz 37 parafii wydzielonych z dekanatów: bieckiego, gorlickiego północnego, gorlickiego południowego, ropczyckiego i sędziszowskiego. 
26 IV 1992 Odsłonięcie pomnika – głazu “Poległym za ojczyznę” przy ul. Panny Marii (teren kościoła – Sanktuarium M.B. Szkaplerznej)
4-6 VI 1992 W Mościcach odbyły się I Krajowe Targi Zdrowego Życia – impreza promująca wszystko co powinno służyć ludzkiemu zdrowiu.
6 – 14 II 1993 16. Zimowa Uniwersjada – międzynarodowe zawody sportowców – studentów po raz pierwszy w Polsce. Głównym miastem było Zakopane. W Nowym Targu rozegrano łyżwiarstwo szybkie i hokej na lodzie natomiast łyżwiarstwo figurowe odbywało się w Tarnowie.
17 III 1993 Zmarł nagle Wiesław Rohrenschef artysta malarz i poeta tarnowski.
1 V 1993 Otwarto wyremontowaną ulicę Wałową (proj. Otto Schier) – pierwszy tarnowski deptak. Plac przed Grobem Nieznanego Żołnierza, dotychczasowe skrzyżowanie zastąpiono schodami z kaskadową fontanną.
1 V 1993 Otwarto wyremontowaną ulicę Wałową (proj. Otto Schier) – pierwszy tarnowski deptak. Plac przed Grobem Nieznanego Żołnierza, dotychczasowe skrzyżowanie zastąpiono schodami z kaskadową fontanną.  
15-16 V 1993 W Muzeum Etnograficznym świętowano jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Romów w Tarnowie.
16 VI 1993 Powstanie parafii p.w. bł. Karoliny Kózka
VIII 1993 Początek rozbudowy Seminarium Duchownego – wznoszenia nowego Domu Alumna.
IX 1993 Powstało Stowarzyszenie Obywatelskie “Pogoń”, które skupia osoby bezpartyjne zaangażowane w życie publiczne miasta.
7-13 IX 1993 Odbyło się w Tarnowie I Światowe Forum Prasy Polonijnej.
12 IX 1993 Zmarł po ciężkiej chorobie Stanisław Opałko, długoletni dyrektor Zakładów Azotowych.
X 1993 Odbyły się I Tarnowskie Dni Medycyny Klinicznej.
8 XI 1993 Uroczystą sesję naukową 85-lecia istnienia obchodziła Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego.
15 XI 1993 Dr Maria Żychowska otrzymała papieski order “Pro Ecclesia et Pontifice” za zaangażowanie i gorliwośc dla spraw Kościoła i Ojca świętego. 24 XII 1993 r. Uruchomiono Katolickie Radio Diecezji Tarnowskiej “Dobra Nowina”.
24 XII 1993 Inauguracja działalności “Radia Dobra Nowina” – pierwszej katolickiej rozgłośni radiowej w Tarnowie.
1994 Z inicjatywy Tarnowkiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, z okazji 200. rocznicy urodzin generała Józefa Bema, ogłoszono w Tarnowie “Rok Bemowski”.
17-19 III 1994 W Tarnowie odbył się Krajowy Kongres Ekologiczny EKO-MED.
2 XII 1994 Radio MAKS – pierwsze świeckie lokalne radio otrzymuje koncesję na nadawanie.
5 II 1995 W Mościckiej Fundacji Kultury rozpoczął działalność Klub Sztuki Filmowej.
VI 1995 Zainaugurował swoją działalność prywatny Teatr Młodego Widza (Grzegorza Janiszewskiego i Sławomira Gaudyna).
3 VI 1995 Prezydenci i przedstawiciele władz samorządowych Tarnowa, Tarnobrzega i Przeworska podpisali w Tarnowie deklarację założycielską Klubu “Leliwa”, który służyć ma podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć o charakterze gospodarczym i kulturalnym.
X 1995 Rozpoczął się rok akademicki w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej i filii nowosądeckiej Wyższej Szkoły Biznesu.
XII 1995 Powstanie parafii pw. Św. Trójcy na Terlikówce
I 1996 Powstała Tarnowska Kongregacja Kupiecka. 17 II 1996 r. Na Starym Cmentarzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce pochówku ofiar Rabacji 1846 r.
9 I 1996 Zmarła Maria Kusion-Pokorny, najznakomitsza w historii Tarnowa lekkoatletka, olimpijka z Rzymu i Melbourne.
17 II 1996 Na Starym Cmentarzu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej miejsce pochówku ofiar Rabacji 1846 r.
16 III 1996 W Chicago zmarł nagle na zawał serca Zygmunt Pytko, mistrz żużla.
IV 1996 Przy Tarnowskim Centrum Kultury powstał Tarnowski Klub Literacki jako filia oddziału Związku Literatów Polskich w Krakowie.
12 IV 1996 W Sali Lustrzanej odbył się koncert światowej sławy wokalistki Olgi Szwajgier.
20 IV 1996 Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Religijnej w Tarnowie
V 1996 Działający przy tarnowskim Pałacu Młodzieży Amatorski Klub Filmowy “Szwenk” otrzymał w Belgii złoty medal UNICA na XIV Międzynarodowym Festiwalu Filmów “Dozwolone do 21”
18 V 1996 Grupa byłych członków reaktywowała w Tarnowie Polską Partię Socjalistyczną. Funkcję prezesa tarnowskiego Koła PPS powierzono Józefowi Sitowi.
14 VI 1996 Z inicjatywy tarnowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Szkole Podstawowej nr 9 nadano uroczyście imię “Orląt Lwowskich”
24 VI 1996 W wieku 94 lat zmarł Norbert Lippóczy, Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa, współzałożyciel i działacz Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier, bibliofil, wytrawny kolekcjoner.
X 1996 W Tarnowie rozpoczęło swoją działalność Bractwo Kurkowe.
5 X 1996 Zainaugurowała działalność druga niepaństwowa uczelnia – Wyższa Szkoła Biznesu (samodzielna), której rektorem został Krzysztof Pawłowski.
22 X 1996 Odbyła się inauguracja działalności Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.
XII 1996 Dzięki współpracy Radia MAKS z amerykańską fundacją Liberty Bell Foundation do Tarnowa dotarł transport 16 ton książek anglojęzycznych przeznaczony dla tarnowskich bibliotek.
11-12 I 1997 W Mościckiej Fundacji Kultury odbył się I Radiowy Festiwal Poezji Religijnej Rozgłośni Katolickich im. ks. Janusza St. Pasierba.
15 I 1997 Rozpoczęła działalność Fundacja im. hetmana Jana Tarnowskiego, której celem jest popieranie rozwoju gospodarczego i kulturalnego Tarnowa, podnoszenie profesjonalizmu kadr samorządowych, oświatowych, gospodarczych oraz wspieranie inicjatyw proekologicznych.
30 I – 13 II 1997 Delegacja władz samorządowych Tarnowa odwiedziła dwa największe skupiska Polonii – Toronto i Chicago. Celem tych wizyt była promocja Tarnowa, umocnienie więzi Polonii z Ziemią Tarnowską oraz nawiązanie kontaktów gospodarczych.
1 IV 1997 W Mościcach rozpoczęła pracę filia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
30 IV 1997 W Tarnowie rozpoczęła działalność filia Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, który pełni rolę pomostu pomiędzy politykami, urzędnikami, liderami organizacji pozarządowych i naukowcami.
15 V 1997 Zmarł Stanisław Westwalewicz, nestor tarnowskich artystów plastyków, najstarszy z czynnych twórczo polskich malarzy. Cudem uniknął śmierci w obozie sowieckim w Kozielsku.
21 V 1997 Biskup tarnowski Józef Życiński obchodził srebrny jubileusz kapłaństwa.
23-25 V 1997 Tarnowscy studenci obchodzili swoje święto – Juvenalia ’97.
11-14 VI 1997 W Tarnowie odbyła się Pierwsza Międzynarodowa Konferencja “Miasta w Internecie”.
13-14 VI 1997 W III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza trwały obchody 100-lecia szkoły.
14 VI 1997 Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Księdza Biskupa Józefa Życińskiego Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim.
19-21 VI 1997 Muzeum Okręgowe zorganizowało po raz pierwszy “Dni Pamięci Żydów Tarnowskich”.
26-29 VI 1997 W Tarnowie odbył się I Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores, której przewodniczy ks. Andrzej Zając, dyrygent Chłopięco-Męskiego Chóru Katedralnego “Pueri Cantores Tarnovienses”.
30 VII 1997 W Galerii Niebieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej otwarto “Interklub”.
31 VIII 1997 Księdzu arcybiskupowi Józefowi Życińskiemu nadano honorowe obywatelstwo miasta Tarnowa.
4 IX 1997 Przedstawicielom Zarządu Zakładów Azotowych uroczyście wręczono certyfikaty systemu jakości zgodnego z normą ISO 9002.
3 X 1997 Nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, z którego inicjatywy 70 lat temu powstała Fabryka Związków Azotowych.
27 IX 1997 W Miejskiej Bilbiotece Publicznej odbyła się promocja najnowszej książki Romana Kapuścińskiego “Lapidarium III”.
4-18 X 1997 Pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa i Ministra Kultury i Sztuki odbywał się I Ogólnopolski Festiwal Komedii.
7 XI 1997 Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zorganizowała sesję historyczno-promocyjną pt. “Jan Tarnowski – Hetman Wielki Koronny”.
11 XI 1997 Na ścianie tzw. Domu Mikołajewskiego odsłonięto zrekonstruowaną tablicę upamiętniającą wymarsz tarnowskich legionistów w 1914 r.
10 XII 1997 W centrum Tarnowa otwarto pierwszą restaurację sieci McDonald’s.
23 XII 1997 Wojewodą tarnowskim został Aleksander Grad, absolwent AGH, z zawodu mgr inż. geodeta.
20 I 1998 Z inicjatywy tarnowskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. A.Mickiewicza odbyła się inauguracja Roku Mickiewiczowskiego.
22 I 1998 Na Zamku Królewskim w Warszawie tytuł “Biznesmena Roku” otrzymał Marek Roleski, za skuteczność działania i sprostanie zagranicznej konkurencji w przemyśle spożywczym.
26 I 1998 W Bazylice Katedralnej odbył się ingres Wiktora Skworca, piętnastego biskupa w diecezji tarnowskiej.
14 II 1998 Z inicjatywy prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli i tarnowskiego oddziału Związku Legionistów Polskich rozpoczęły się obchody 80. rocznicy odzyskania niepodległości. Porucznika Błażeja Wojcieckiego, najstarszego legionistę, odznaczono Medalem Miasta Tarnowa.
1 III 1998 Otwarto w Tarnowie Instytut Administracji Publicznej.
6 III 1998 W tarnowskim Ratuszu odbyła się uroczystość wręczenia medali laureatom plebiscytu Gazety Krakowskiej – “Ludzie Roku 1997”. Otrzymali je m.in. Stanisław Lis – rektor MWSzE, Stefan Słowiński – ordynator Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Janusz Wiśniewski, dyrektor ds. handlowych Zakładów Azotowych.
5 IV 1998 W Tarnowie utworzono Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Europy Środkowej z Unią Europejską.
16 IV 1998 Z okazji 150-lecia Wiosny Ludów w ratuszu tarnowskim odbyło się spotkanie prezydenta Republiki Węgier Arpada Göncza i prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas spotkania prezydenci zwiedzili wystawy w tarnowskim ratuszu: “Panorama Siedmiogrodzka” i “Generał Józef Bem” oraz złożyli kwiaty pod Mauzoleum Generała Józefa Bema.
29 VI 1998 Na kamienicy przy ulicy Krakowskiej 6 odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt w Tarnowie Emigracyjnego Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej Atamana Symeona Petlury.
26 VIII 1998 Powstanie parafii pw. św. Krzyża i św. Filipa Neri
12 X 1998 W Tarnowie otwarto pierwszą księgarnię naukową, której nadano imię zasłużonego dla miasta drukarza i księgarza Zygmunta Jelenia.
27 X 1998 Przy ul. Ziaji 14, w miejscu gdzie mieszkał i tworzył artysta Stanisław Westwalewicz, otwarto “Dom Pamięci S. Westwalewicza”.
29 X 1998 Odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której wybrano Zarząd Miasta Tarnowa III kadencji. Nowym prezydentem został Józef Rojek z AWS, dotychczas główny projektant w spółce Z. A. “Biprozat” i radny z poprzedniej kadencji.
14 XI 1998 Starostą powiatu ziemskiego został dr Michał Wojtkiewicz, który w l. 1990-1994 pełnił funkcję burmistrza Tuchowa.
25 XI 1998 Zmarł prof. dr hab. Andrzej Kunisz, historyk, wykładowca UŚ w Katowicach, w l. 1957-1970 kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego w Tarnowie, autor szeregu prac z zakresu archiwistyki i historii Tarnowa, m.in.: “Zarys dziejów prasy tarnowskiej (1848-1961)” i “Udział Ziemi Tarnowskiej w powstaniu styczniowym”.
31 XII 1998 Przestaje istnieć województwo tarnowskie, które w wyniku wprowadzenia nowej reformy administracyjnej wejdzie z dniem 1 stycznia 1999 roku w skład województwa małopolskiego.
1 I 1999 W wyniku reformy administracyjnej kraju pieczę nad Muzeum sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego
12 III 1999 Zmarł ks. infułat Stefan Dobrzański, który w latach 1947-1992 pełnił funkcje proboszcza w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie. Był też budowniczym kościoła p.w. Błogosławionej Karoliny i gospodarzem miejsca wizyty Ojca Świętego w Tarnowie w 1987 r.
28 V 1999 W tarnowskim Ratuszu powołano uroczyście spółkę, która zarządzać będzie klasterem przemysłowym “Plastikowa Dolina”. Prezesem zarządu wybrana została Urszula Gacek.
1 VII 1999

Na murze kamienicy przy ul. Mickiewicza 1 odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Norbertowi Lippóczemu – “Węgrowi z urodzenia – tarnowianinowi z wyboru, Honorowemu Obywatelowi Tarnowa”.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna weszła w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej pełniącej obecnie funkcje biblioteki miejskiej i powiatowej.

2 IX 1999

Rozpoczęcie działalności przez Tarnowskiego Regionalnego Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki (TRCKiOT; obecnie Tarnowskie Centrum Informacji). 23 września 1999 roku, uchwałą nr XIII/238/99, Radni Miejscy powołali do życia zakład budżetowy pod nazwą Tarnowskie Regionalne Centrum Koordynacji i Obsługi Turystyki (TRCKiOT). Od 1 stycznia 2006 r. zmieniła się forma prawna (jednostka budżetowa) i nazwa na Tarnowskie Centrum Informacji

9 IX 1999 Zmarł Józef Klose, przedwojenny komunista, członek KPP w latach 1956-1971 przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej.
9-10 IX 1999 Odbyło się I Forum “Plastikowej Doliny”.
11-12 IX 1999 Podczas pierwszych Dni Powiatu Tarnowskiego dokonano prezentacji lokalnych osiągnięć.
2 IX 1999 Z okazji 200-lecia pałacu XX . Sanguszków w tarnowskiej dzielnicy Gumniska odsłonięto pamiątkową tablicę z napisem: “Pałac w Gumniskach był rezydencją książąt Sanguszków herbu Pogoń Litewska – w 200-lecie jego budowy tablicę ufundowała Rada Miasta Tarnowa”. Zmarł Zbysław Marek Maciejewski, absolwent I LO, wybitny artysta malarz i pedagog, prof. zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, kontynuator najlepszych tradycji malarstwa polskiego i europejskiego. Artysta pozostawił po sobie ogromny dorobek twórczy, licznie reprezentowany w muzeach narodowych, okręgowych i innych instytucjach w Polsce i za granicą. W tarnowskim rodzinnym ogrodzie powstawały jego piękne akwarele, gwasze i obrazy z kobiercami kwiatów.
15-16 X 1999 W I LO zorganizowano Święto Szkoły z okazji “440 lat tradycji szkolnych Tarnowa – od fundacji hermana Jana Tarnowskiego do Liceum Ogólnokształcącego”
23 I 2000 Uroczyście pożegnano przechodzącego na emeryturę biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej – ks. Józefa Gucwę.
24 I 2000 W tarnowskim Ratuszu odbyła się inauguracja polskich obchodów 1000-lecia państwa węgierskiego.
7 III 2000 Z okazji 670 rocznicy powstania Tarnowa odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli parlamentarzyści ziemi tarnowskiej, przedstawiciele wojewody małopolskiego i marszałka sejmiku.
2 IV 2000 Po 96 latach, z tarnowskiego dworca PKP odjechał ostatni pociąg do Szczucina.
17 V 2000 W Tarnowie została uruchomiona Automatyczna Stacja Pomiarowa Zanieczyszczeń Powietrza.
19 V 2000 Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego przyznała po raz pierwszy medal dla najwybitniejszych mieszkańców Tarnowa “Tarnoviae Merenti” ks. prof. Michałowi Hellerowi – rektorowi tarnowskiego Instytutu Teologicznego.
14 IX 2000 Tarnowscy radni nadali honorowe obywatelstwo Tarnowa rektorowi UJ prof. Franciszkowi Ziejce.
17 IX 2000 Odsłonięto Pomnik Ofiar Stalinizmu wg projektu prof. Stefana Dousy. Monument przedstawia sylwetkę Victorii wypuszczającej z dłoni orły, z których ostatni ma na głowie koronę.
IX 2000 Oddano do użytku pierwsze w mieście rondo na skrzyżowaniu Klikowska-Słowackiego-Szkotnik. Nosi nazwę „Rondo gen. “Nila” Emila Fieldorfa”.
13 X 2000 W Szpitalu im. E. Szczeklika otwarto uroczyście pracownię hemodynamiki, w której wykonywane będą badania koronarograficzne.
16 XI 2000 Tarnowskie Centrum Kształcenia Ustawicznego otrzymało imię kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na budynku szkoły wmurowano tablicę z hasłem prymasa “Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”.
17 XI 2000 Uroczyste przecięcie wstęgi na nowym (pierwszym w Tarnowie) rondzie przy skrzyżowaniu ulic Szkotnik, Klikowska i Słowackiego.

 

Literatura:

Tekst ze strony: www.tarnow.pl oraz www.tarnow.pttk.pl

Potępa Stanisław, „Tarnów międzywojenny (kronika) 1918-1939”, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 1988

Opracowała: Maria Sąsiadowicz

Uzupełnienie i aktualizacja (przede wszystkim okres międzywojenny i po 2000 roku): Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji, maj 2008; ostatnia aktualizacja: styczeń, 2023

Utworzono: 9 grudnia 2009

Zmodyfikowano: 4 stycznia 2024