Więcej osób będzie mogło skorzystać z noclegów w hotelach

28 grudnia 2020 , Tagi: branża hotelarska , turystyka

W niedzielę, 27 grudnia, w Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Nowelizacja rozszerza katalog osób, które mogą skorzystać z usług obiektów noclegowych. Równocześnie zakazuje działalności kasyn. Obowiązuje ono od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r.

Zmienione rozporządzenie przewiduje, że z obiektów noclegowych będą mogły skorzystać następujące kategorie gości:

 • osoby wykonujące czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) lub realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych, w tym zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, poza miejscem stałego zamieszkania
 • pracownicy podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa
 • pracownicy przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą “Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422);
 • żołnierze wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej
 • pracownicy cywilni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych
 • posłowie i senatorowie zakwaterowani w Domu Poselskim
 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infra- struktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami
 • pracownicy obsługujący lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych
 • osoby bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców
 • cudzoziemcy niemogących kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu
 • pasażerowie cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo do noclegu w związku ze znacznym opóźnieniem samolotu

Więcej: http://www.tur-info.pl/a/50758,,rozporzadzenie-hotel-nowelizacja-rada.html

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej