Tarnów i region - Informacja turystyczna / Atrakcje / Aktualności / „Zakliczyński Triathlon Turystyczny"

„Zakliczyński Triathlon Turystyczny"

Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Stowarzyszenie "Sokół" z Zakliczyna oraz Agencja Turystyki Aktywnej „Styr” zapraszają na imprezę organizowaną w celu uczczenie 70 rocznicy Powstania Warszawskiego pod honorowym patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Starosty Powiatu Tarnowskiego.

Cel:

- uczczenie 70 rocznicy Powstania Warszawskiego,

- aktywne zamanifestowanie udziału w obchodach rocznic patriotycznych,

- kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,

- promocja walorów turystycznych Pogórza Rożnowskiego,

- umożliwienie mieszkańcom i turystom sportowej rywalizacji.

Teren zawodów: Pogórze Rożnowskie, pow. tarnowski, gminy: Czchów i Zakliczyn. Trasa rowerowa: Zakliczyn – Piaski Drużków, trasa kajakowa: Piaski Drużków – Zakliczyn (most), trasa biegowa: Zakliczyn (prawy brzeg Dunajca do Rynku).

Zasady rywalizacji: Udział w zawodach jest dobrowolny, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, poruszają się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zawody składają się z tras pokonywanych: rowerem, kajakiem i pieszo. Uczestnicy triathlonu startują w kategoriach: indywidualnej, zespołowej (drużyny dwuosobowe), zespołowej rodzinnej (rodzic i niepełnoletnie dziecko). Start interwałowy, co 1 minutę, kolejność losowana. Trasy rowerowa i biegowa pokonywane są na zasadach imprez na orientacje. Na starcie zawodnicy otrzymują mapę terenu, oraz kartę startową, na której potwierdzają pobyt na zaznaczonych na mapie punktach kontrolnych (PK). Kolejność na mecie ustalana jest na podstawie przebytego czasu oraz ilości punktów karnych, które otrzymuje się za:

- niepotwierdzenie PK: - 60

- potwierdzenie PK innej trasy: - 30

- zmiana kolejności potwierdzenia PK: - 15

- przekroczenie limitu czasu, za każdą rozpoczętą minutę: - 1.

Zwycięzcą zostaje zawodnik z najmniejszą ilością punktów karnych, który przebył trasę w najkrótszym czasie. Warunkiem ukończenia triathlonu jest przybycie na metę i potwierdzenie przynajmniej jednego PK.

Podczas triathlonu zabronione jest korzystanie z GPS i innych urządzeń nawigacyjnych. Korzystanie z takich urządzeń, pomocy osób trzecich, jak i niszczenie lub przestawianie PK powoduje dyskwalifikację.

Każdy uczestnik wycofujący się z rywalizacji na trasie ma bezwzględny obowiązek poinformowania o tym fakcie organizatora lub sędziego głównego.

Obowiązkowe wyposażenie: sprawny rower, telefon komórkowy. Zalecane wyposażenie: kompas lub busola, kask, mapnik, apteczka, dętka, narzędzia.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

- w rajdzie uczestniczyć mogą osoby o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na wzmożony wysiłek fizyczny. Fakt ten potwierdzają podpisując stosowne oświadczenie przed startem. Niepełnoletni uczestnicy rajdu biorą w nim udział tylko w kategorii zespołowej rodzinnej.

- zgłoszenie udziału do dnia 30.07.2014 r. pocztą elektroniczną: atastyr@wp.pl, telefonicznie: 14 67 67 719, 696 992 339.

- wpłaty z dniem zgłoszenia na konto Stowarzyszenia „Sokół” Zakliczyn: 58 1020 4955 0000 7202 0182 1388 lub gotówką u skarbnika ww. stowarzyszenia, tel. 532 606 447.

- wpłata wpisowego w wysokości 15 zł. W ramach wpisowego: przygotowanie i obsługa tras, kajaki, transport rowerów z Piaski Drużków do Zakliczyna, mapy, dyplomy i nagrody, kiełbasa na ognisko, napoje chłodzące lub herbata.

Trasy: Trasa rowerowa - po drogach o nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Trasa kajakowa -nurtem Dunajca. Trasa biegowa – drogi polne, w końcowym odcinku asfalt.

Przebieg zawodów:

Biuro zawodów czynne w dniu 01 sierpnia 2014 r. od godz. 15.30 w Ratuszu w Zakliczynie.

Przyjmowanie zawodników i kontrola sprawności rowerów do godz. 16.30.

16.30 – odprawa, złożenie wiązanki pod pomnikiem, rozpoczęcie zawodów.

17.00 – start pierwszego zawodnika (godz. 0.00)

20.15 – zamknięcie mety.

20.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów i nagród.

21.00 - ognisko

Postanowienia końcowe:

- zawody rozegrane zostaną bez względu na warunki atmosferyczne,

- obowiązek ubezpieczenia uczestników ciąży na uczestnikach lub instytucji zgłaszającej, osoby indywidualne ubezpieczają się we własnym zakresie (mogą dokonać tego w siedzibie agencji),

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników,

- uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciw pożarowych i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania,

- rezygnacja z udziału w rajdzie nie powoduje zwrotu wpisowego,

- protesty rozpatrywane będą niechętnie, za pobraniem kaucji w wysokości 50 zł. przez sędziego głównego zawodów do 1 godziny od przybycia na metę ostatniego zawodnika,

- uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów,
- brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania,
- organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian.

 

Archiwalne