Tarnów i region - Informacja turystyczna / Tarnowska Organizacja Turystyczna

Tarnowska Organizacja Turystyczna

O LOT TOT

logo Tarnowskiej Organizacji Turystycznej

Powstaliśmy niedawno jako 6 w województwie Małopolskim i jedyna dla subregionu Tarnowskiego Lokalna Organizacja Turystyczna o nazwie "Tarnowska Organizacja Turystyczna" (w skrócie LOT TOT). Obejmujemy powiaty: Brzeski, Bocheński, Dąbrowski, Tarnowski i miasto Tarnów. 

Lokalna organizacja turystyczna (LOT) analogicznie jak regionalna organizacja turystyczna (w Małopolsce MOT) jest organizacją współpracy samorządu terytorialnego (zwłaszcza samorządu szczebla powiatowego lub gminnego) i lokalnej branży turystycznej (szeroko rozumianej ze względu na heterogeniczny charakter gospodarki turystycznej) w zakresie promocji turystycznej obszaru obejmującego działalność tej organizacji, a w szczególności kreowania (tworzenia, promocji i rozwoju) lokalnych produktów turystycznych, założoną w formie prawno-organizacyjnej - stowarzyszenia. 

Opierając się na Art. 4.3. Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej (wraz z późniejszymi zmianami) oraz na wymogach Polskiej Organizacji Turystycznej i założeniach tworzenia trójstopniowego systemu promocji turystycznej w Polsce (tworzonego od 2000 roku) do najważniejszych zadań lokalnych organizacji turystycznych należą: 

 • integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej,
 • kreowanie produktu turystycznego (tworzenie, rozwój i promocja) wokół lokalnych atrakcji turystycznych, 
 • gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, 
 • utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.

 

LOT TOT powstał, gdyż znaczna grupa osób skupiona wokół branży turystycznej naszego subregionu uważa że poprawne kształtowanie polityki na szczeblu lokalnym musi odbywać się przy współudziale sektora prywatnego i samorządowego a takie działania umożliwia Lokalna Organizacja Turystyczna. Co więcej warto zaznaczyć, że lokalna polityka turystyczna (począwszy od Gminy skończywszy na Powiecie) powinna być prowadzona w korelacji z polityką rozwoju turystyki na poziomie województwa (sejmiku oraz regionalnej organizacji turystycznej). Zaletą takiej polityki są nie tylko większe możliwości rozwoju oferty turystycznej, ale również skuteczniejsza jej promocja w pozostałych częściach regionu. Niewątpliwie głównym celem LOT TOT obok integracji środowiska branży turystycznej naszego regionu obejmującego powiaty (Bocheński, Brzeski, Dąbrowsko-Tarnowski, Tarnowski i miasto Tarnów) jest wykreowanie spójnej i jednolitej dla naszej części województwa polityki rozwoju turystyki. LOT TOT w założeniach ma pełnić role koordynatora tak by nasz teren był drugim zaraz po Krakowie najczęściej odwiedzanym miejscem w Małopolsce. 

 

Założenia jakie chcemy realizować: 

 1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku regionu turystycznego obejmującego subregion tarnowski (powiaty: bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski i grodzki Tarnów) jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą
 2. integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego, branży turystycznej oraz stowarzyszeń działających w sferze turystyki,
 3. tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych,promocja turystyczna,
 4. gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach oraz usługach turystycznych,
 5. wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej,
 6. wspieranie rozwoju lokalnej turystyki,
 7. inicjowanie, opiniowanie a także wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 8. podejmowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych,
 9. doskonalenie kadr turystycznych,
 10. prowadzenie monitoringu w zakresie turystyki,
 11. inicjowanie działań w celu stworzenia poprawy infrastruktury okołoturystycznej.

 

Założenia te chcemy osiągnąć poprzez: 

 1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowymi, z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania w zakresie turystyki,
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej oraz własnej strony internetowej,
 3. udział w imprezach promocyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, charytatywnych oraz targach krajowych i zagranicznych, koordynację działań w zakresie realizacji kalendarza imprez,
 4. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe "TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA".
 5. Udział w tworzeniu polityki regionalnej w zakresie turystyki i opiniowanie wniosków w zakresie infrastruktury turystycznej.

 

Miasto Tarnów (powiat grodzki) 

Powiat Bocheński: 
miasta: Bochnia, Nowy Wiśnicz 
gmina miejsko-wiejska: Nowy Wiśnicz 
gminy wiejskie: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Łapanów, Rzezawa, Trzciana, Żegocina 

Powiat Brzeski: 
miasta: Brzesko, Czchów 
gminy miejsko-wiejskie: Brzesko, Czchów 
gminy wiejskie: Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa 

Powiat Dąbrowski: 
miasta: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin 
gminy miejsko-wiejskie: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin 
gminy wiejskie: Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz 

Powiat Tarnowski: 
miasta: Ciężkowice, Radłów, Ryglice, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno 
gminy miejsko-wiejskie: Ciężkowice, Radłów, Ryglice, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno 
gminy wiejskie: Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice 

 

 

Tarnowska Organizacja Turystyczna

ul. Wałowa 2/12, 33-100 Tarnów

Adres do korespondencji: Rynek 7, 33-100 Tarnów

Telefon: 608 42 46 60

nr KRS 0000380404

NIP: 873-32-46-592

e-mail: lottot@wp.pl

www.lot.tarnow.pl

 

Konto

BGZ BNP Paribas oddział w Tarnowie

nr: 32 2030 0045 1110 0000 0284 1920